Vezi documentele necesare pentru branșarea la rețeaua de apă și canalizare!

SC Apă Canal 2000 SA Piteşti informează utilizatorii că pentru branşarea la reţeaua de apă şi/sau racordarea la reţeaua de canalizare a imobilelor din aria sa de operare este necesar să fie depuse următoarele documente la ghişeul unic al societăţii:

Comandă întocmire documentaţie tehnică necesară pentru racord la reţeaua de apă şi canalizare

La depunerea comenzii trebuie anexate următoarele documente în copie:

dovadă achitare contravaloare aviz(e) şi proiect tehnic

act(e) de identitate proprietar(i) sau reprezentant firmă

act de proprietate / închiriere / moştenire şi acord proprietar în cazul închirierii (scris - dacă proprietarul este persoană juridică sau notarial - între persoane fizice)

plan de situaţie şi plan de încadrare în zonă

adeverinţă cu număr stradal, dacă este cazul

breviar de calcul pentru debitul şi presiunea necesare în punctul de branşare (pentru persoane juridice şi pentru dezvoltatori imobiliari persoane fizice)

certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului şi certificat de înregistrare fiscală (pentru persoane juridice)

act constitutiv în cazul persoanelor juridice şi menţionarea codului IBAN

adeverinţă de la primărie cu natura juridică a drumului public/privat

declaraţie notarială dezvoltatori imobiliari dacă doresc/ nu doresc să păstreze drumul privat

Comandă întocmire documentaţie branşament individual

La depunerea comenzii trebuie anexate următoarele documente în copie:

dovadă achitare contravaloare aviz şi proiect tehnic

contract de vânzare-cumpărare a apartamentului (act justificativ al proprietăţii)

act(e) de identitate proprietar(i)

adeverinţă din partea de asociaţiei de proprietari din care rezultă că sunt cu plata la zi a întreţinerii, cu menţionarea scopului pentru care s-a eliberat respectiva adeverinţă (în original)

Comandă execuţie branşament la reţeaua de apă/racord la reţeaua de canalizare

La depunerea comenzii trebuie anexate următoarele documente în copie:

proiect tehnic

autorizaţia de construire construire eliberată de primăria în a cărei rază teritorială se află imobilul, dacă este afectată suprafaţa domeniului public

dovada achitare avans execuţie lucrare

Notă: La depunerea comenzii de execuţie pentru racordarea la reţeaua de canalizare pe fonduri europene este necesar să se menţioneze indexul contorului de apă la data înregistrării comenzii.

Formularele tipizate sunt puse la dispoziţia clienţilor la Ghişeul Unic, situat în Piteşti, b-dul I.C. Brăţianu nr. 24A, sau pot fi descărcate de pe site-ul societăţii www.apacanal2000.ro, secţiunea „Clienţi“, subsecţiunea „Formulare“.