Argeș : Regulamentul Burselor sociale pentru elevi şi studenţi

Întrucât şi în judeţul Argeş se află elevi şi studenţi cu rezultate bune la învăţătură, dar cu o situaţie materială şi socială deosebită, consiliul judeţean a sprijinit an de an, în limita bugetului disponibil, acordarea unui număr de burse sociale pentru aceste categorii de tineri.

 

 

 Pentru anul şcolar/universitar 2018 – 2019 propunem acordarea unui număr total de 200 burse sociale elevilor şi studenţilor din învăţământul de stat şi particular, conform criteriilor stabilite prin Regulament.

Bursele sociale se vor acorda in perioada octombrie 2018 – iunie 2019, iar cuantumul unei burse sociale este de 200 lei/lunar. 

 

REGULAMENT PENTRU ACORDAREA BURSELOR SOCIALE IN ANUL SCOLAR / UNIVERSITAR 2018/2019

 

Cap. I - Dispoziții generale

Art. 1. Conform Obiectivelor strategice de dezvoltare ale judeţului Argeş în perioada 2017- 2020, Consiliul Judeţean Argeş doreste sa sprijine accesul la educaţie şi să reducă abandonul şcolar pentru elevii cu venituri reduse. In vederea indeplinirii acestui obiectiv, Consiliul Judeţean Argeş stimulează elevii (clasele V-XII)/studentii, din şcolile, liceele si universităţile din judeţ, prin derularea unui program de burse sociale.

Art.2. Acordarea burselor menționate la art.1 reprezintă o formă de sprijin material, vizând atât protecţia socială, cât şi stimularea elevilor care obţin rezultate foarte bune la învăţătură şi disciplină.

Art.3. Bursele sociale se acordă elevilor, / studentilor cu domiciliul în judetul Argeş, înmatriculaţi în clasele V-XII şi in învăţământul universitar, la cursurile de zi ale anului şcolar curent, într-o unitate de învăţământ de pe raza judetului Argeş.

Art.4. Bursele se acordă în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie. Cuantumul unei burse acordate este de 200 lei/lunar.

Art.5. Pentru anul şcolar/universitar, 2018/2019 numărul de burse sociale va fi stabilit prin HCJ Argeş şi se vor acorda beneficiarilor care întrunesc condiţiile art.6.1., şi art.6.2.

În cazul unui număr mai mare de solicitări care întrunesc condiţiile cumulative, departajarea se va face în funcţie de media cu care a absolvit anul şcolar/universitar, în ordine descrescătoare.

CAPITOLUL II - Criterii generale de acordare a burselor

Art.6. Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi / studenţi înscriși la cursuri de zi în anul şcolar curent, într-o unitate de învăţământ de pe raza judetului Argeş:

6.1. Elevi din ciclul gimnazial si liceal şi studenti proveniti din familii care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) Nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie – respectiv 581 lei net;

b) Nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 mp, în zonele montane.

c) Au promovat anul scolar anterior cu cel putin media 8,50 pentru elevi si 8,00 pentru studenti, si media 10 la purtare.

d) Nu absentează nemotivat peste 20 ore la diferite discipline de învăţământ - elevi.

e) Nu este eliminat de la cursuri pe o perioada de 3-5 zile (în cazul elevilor), conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a unitat